KKV ügyvezetője 2. (hatályos 2016.09.01-től)

A 289. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján.

2.2. Szakmai előképzettség: bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

1312

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes (termelő)

3.1.3.

Termékgyártóüzem-vezető

3.1.4.

Ipartelep-vezető

3.1.5.

1321

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Logisztikai igazgató

3.1.6.

Szállítási igazgató

3.1.7.

1322

Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

Informatikai-projekt igazgatója

3.1.8.

Telekommunikációs szervezet vezetője

3.1.9.

Számítóközpont-vezető

3.1.10.

1414

Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

Tervezési igazgató

3.1.11.

Üzleti tanácsadó szervezet vezetője

3.1.12.

Stratégiai és fejlesztési igazgató

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

-    irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit

-    marketing tevékenységet végezni és vezetni

-    megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét

-    megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni

-    megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni

-    ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

-    ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.

-    felmérni és értékelni a piaci környezetet

-    alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat

-    alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

-    KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban

-    idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését

-    idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek

-    számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is

-    véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait

-    világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni

-    szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek

-    számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni

-    hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven

-    akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához

-    munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni

-    internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

5

mindegyik 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés

szakképesítés

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11872-16

A vállalkozások vezetése

4.4.

12106-16

Informatika vállalatvezetőknek II.

4.5.

11873-16

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

11872-16

A vállalkozások vezetése

írásbeli

5.2.4.

12106-16

Informatika vállalatvezetőknek II.

gyakorlati

5.2.5.

11873-16

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

szóbeli és írásbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt konkrét vállalkozási feladatokat old meg a tanult informatikai eszközökkel:

Táblázatkezelővel listakészítés egy vállalkozás termékeiről/szolgáltatásairól. A meghatározott tartalmú lista megküldése a partnernek egy szövegszerkesztővel elkészített levéllel (A levelet el kell küldeni a megadott e-mail címre és el kell menteni a megadott helyre).

Konkurenciaelemzéshez információ keresése az interneten adott termékről/szolgáltatásról. A talált adatok birtokában - figyelembe véve a saját cég adatait is - összehasonlító elemzés készítése. A céges arculati elemeket felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése egy vállalkozói termék/szolgáltatás. bemutatójára.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A vállalkozási formák és azok jellemzői

Az üzleti terv tartalma, felépítése

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredmény kimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok

Készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

Feladat

Időtartam

Feleletválasztós teszt

210 perc

Idegen nyelvű szöveghez magyar nyelven feltett kérdések megválaszolása magyarul

Mondatátalakítási feladatsor

Idegen nyelvű szöveg kiegészítése (szavakkal, szerkezetekkel, mondatokkal)

Üzleti témájú levél/e-mail írása vagy fogalmazás egy adott témáról (120-150 szó)

 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga vizsgaanyagát (témák, állítások, képek, szituációk) a szakképesítésért felelős minisztérium által jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A szóbeli vizsgán szereplő tételek és vizsgaanyagok a KER B2 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok.

Feladat

Időtartam

Általános és üzleti témájú beszélgetés

20 perc vizsga (30 perc felkészülés)

Állítás megvitatása (egyetért vagy nem ért egyet)

Önálló témakifejtés képi stimulus alapján

Szituációs párbeszéd

Hallás utáni értés mérése gépi hanggal (videó) írásban magyar nyelven összeállított kérdésekre magyarul adott válaszok alapján

20 perc

 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc, hallás utáni értés 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a https://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A vizsga csak abban az esetben sikeres (MEGFELELT minősítés), amennyiben az összesített eredmény eléri a 60%-ot, valamint az írásbeli vizsga idegen nyelvet érintő részfeladatai és a szóbeli vizsga részfeladatai esetében a 40%-ot.

A vizsgán szótár használata megengedett.

A hallás utáni értés méréséhez használt videóanyag és feladatlap központilag kerül összeállításra.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal

6.3.

IKT eszközök

6.4.

Projektor

6.5.

Nyomtató

6.6.

Irodai eszközök,

6.7.

Demonstrációs tábla

6.8.

Irodai programcsomag

6.9.

Wifi router

6.10.

Videó lejátszására alkalmas eszköz, fülhallgató

 

7. EGYEBEK